Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zszbiersk.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-26.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Szczucka, adres e-mail: m.szczucka@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627520520 lub 579470903. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Realizacja żądania powinna nastąpić niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesiący od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od strony parkingu oraz wejście odstrony boiska szkolnego. Do wejścia od strony boiska prowadzą schody. Wejście główne pozwala na swobodny wjazd wózkami. 
  • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na korytarzu na parterze. 
  • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
  • Bezpośrednio przed wejściem głównym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Data dodania: 2020-09-01 09:02:51
Data edycji: 2021-03-29 12:39:29
Ilość wyświetleń: 1804
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej